Alltfler landsting och regioner ansluter sig till registret

Anslutna

 • Landstinget Dalarna
 • Landstinget i Kalmar län
 • Landstinget i Uppsala län
 • Landstinget i Värmland
 • Landstinget Västernorrland
 • Landstinget Västmanland
 • Region Gävleborg

 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Stockholms läns landsting

Ännu inte anslutna

 • Landstinget Sörmland
 • Norrbottens läns landsting
 • Region Gotland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Västerbottens läns landsting
 • Västra Götalandsregionen

Årsrapporter

Registret redovisar sina resultat i årsrapporter.

Ladda ner årsrapporter här.

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering

Nationellt kvalitetsregister hörselrehabilitering är en pådrivare av förbättringar i hörselvården. Data kommer till registret via direktöverföring från journaler och från patientenkäter. Landsting och regioner som är anslutna till registret får veta vilken nytta deras patienter har av sina hörapparater och hur man ökar nyttan.
Registerdata visar att den viktigaste faktorn för graden av nytta är funktionen hos hörapparaten. Funktionen bestäms framför allt av hur väl apparaterna ställs in av audionomen. Modellen spelar också en viss roll. Näst viktigast är den information som patienten får när hörapparaterna provas ut.
Läs mer.

Kvalitetsregistret som bidragande datakälla till Socialstyrelsens utvärdering

Data från Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering har använts i en utvärdering som Socialstyrelsen gjort på uppdrag från regeringen. Målet med utvärderingen är att den ska utgöra underlag för regeringen i bedömningen av om ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.

Läs mer.