2017-05-15

Kvalitetsregistret som bidragande datakälla till Socialstyrelsens utvärdering

Data från Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering har använts i en utvärdering som Socialstyrelsen gjort på uppdrag från regeringen. Målet med utvärderingen är att den ska utgöra underlag för regeringen i bedömningen av om ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.

Data från Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering har använts i en utvärdering som Socialstyrelsen gjort på uppdrag från regeringen. Uppdraget gick ut på att utvärdera samt göra en konsekvensanalys av modellen med fritt val av hjälpmedel. Modellen med fritt val har som syfte att öka hjälpmedelsanvändarens valfrihet och delaktighet i processen att välja ett hjälpmedel som passar den enskilde användaren bäst.
Målet med utvärderingen är att den ska utgöra underlag för regeringen i bedömningen av om ytterligare initiativ ska tas för att främja fritt val av hjälpmedel.

Utvärderingen visar att modellen i sin nuvarande form inte resulterat i ökad delaktighet och mycket tyder på att inte heller valfriheten ökat med det fria valet av hjälpmedel. Inom hörselområdet domineras marknaden av ett fåtal aktörer som både äger hörselmottagningar och tillverkar hörapparater, med ekonomiska incitament att rekommendera de hörapparater man säljer. Detta verkar begränsande på möjligheten till verklig valfrihet grundad på oberoende information.
Fritt val av hjälpmedel innebär att hjälpmedelsanvändaren kan köpa ett hjälpmedel utanför huvudmannens upphandlade sortiment. Hjälpmedelsanvändaren får köpa ett hjälpmedel till värdet av ett angivet rekvisitionsbelopp och kan dessutom lägga till egna medel utöver detta belopp för att få ett dyrare hjälpmedel. Hjälpmedelsanvändaren äger sedan sitt hjälpmedel och ansvarar själv för service och underhåll.
Utvärderingen har strukturerats utifrån regeringens uppdragsbeskrivning. Utvärdering och analys har gjorts angående tillämpning av det fria valet, synpunkter från användare, förskrivare och andra intressenter, aktuella avgifter, påverkan på habilitering och rehabilitering samt juridiska frågor.
Utvärderingen baseras på flera datakällor, rapporter och referensmaterial. Materialet kommer bl.a. från myndighet, intresseorganisationer, kvalitetsregister, hjälpmedelsinstitutet, kommuner och landsting.

läs rapporten från utvärderingen här.